Možnosti OKEx obchodujúce so zmluvou používateľov

1. Prehľad

1.1 OKEx Options Trading („služba“) je služba obchodovania s derivátmi virtuálnych finančných aktív (VFA) spustená spoločnosťou Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (ďalej len „OKEx“). Je navrhnutý, spravovaný a prevádzkovaný spoločnosťou OKEx. Ak chcete povoliť obchodovanie s platformou OKEx Options, musíte si plne prečítať „Zmluvu s používateľom OKEx Trading Trading“ a súhlasiť s ňou v obsahu uvedenom v článku 7.1 („Zmluva“). Pred prijatím tejto dohody si pozorne prečítajte všetky zmluvné podmienky.

1.2 Upozorňujeme, že Službu nebudete používať skôr, ako vyjadríte súhlas s podmienkami zmluvy. Najmä priamym prijatím zmluvy alebo používaním služby potvrdzujete, že ste súhlasili s podmienkami zmluvy.

2. Oprávnenie na používanie Služby

2.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

 • súhlasíte s „Podmienkami služby OKEx“ a máte nárok na používanie a definovanie „Služieb“, ktoré sú v nich definované, a nie je vám zakázané ich používať;
 • táto dohoda nie je v rozpore so zákonmi krajiny alebo regiónu, z ktorého pochádzate;
 • ste zákonným vlastníkom VFA, ktoré ste vložili do Služby, a vyššie uvedené VFA sú získavané z legitímnych zdrojov.

2.2 Ste si vedomí a preberáte riziká pri používaní Služby, okrem iného vrátane:

 • vysoká cenová nestálosť VFA a ich derivátov by mohla v krátkom časovom období spôsobiť veľkú alebo celkovú stratu;
 • nedostatok VFA uložených ako marža by mohol viesť k okamžitej likvidácii vašich pozícií a vy by ste mohli prísť o všetky VFA, ktoré ste vložili do Služby;
 • mohlo by dôjsť k veku, ktorý môže oneskoriť alebo zablokovať vaše používanie Služby;
 • Môže sa vyskytnúť trhová anomália, ktorá môže spôsobiť stratu vašich VFA.
 • z dôvodu udržania celkového blahobytu trhu musí spoločnosť OKEx z času na čas pridať, odstrániť alebo zmeniť politiku. Takéto kroky môžu byť v prospech alebo proti konkrétnemu používateľovi, ako ste vy.

2.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

 • Službu nebudete používať na žiadne nezákonné účely.
 • Nebudete iniciovať ani uľahčovať žiadnu formu manipulácie s trhom.

3. Používanie Služby

3.1 Služba vám poskytuje knihu objednávok v reálnom čase spolu s ďalšími informáciami. Môžete si pozrieť alebo stiahnuť informácie pre svoju vlastnú analýzu. Spoločnosť OKEx nie je zodpovedná za akýkoľvek úsudok alebo analýzu, ktorú urobíte na základe informácií poskytnutých Službou.

3.2 Môžete zadávať objednávky vo forme požadovanej spoločnosťou OKEx prostredníctvom webovej stránky, klientskeho softvéru, API alebo iných kanálov. Po vyplnení objednávky ju nebudete môcť zrušiť ani zmeniť.

3.3 Po vyplnení otvorenej objednávky sa otvorí zodpovedajúca pozícia. Po vyplnení objednávky na uzavretie sa príslušná pozícia uzavrie. Služba vám poskytne informácie o vašich pozíciách a hodnote vašich VFA a ich derivátov v reálnom čase..

3.4 Zmluva o opciách bude uzavretá každý deň o 08:00 (UTC). Potom sa UPL (Nerealizovaný zisk a strata) a RPL (Realizovaný zisk a strata) resetujú na 0. Po vyrovnaní je možné kumulované zisky z tohto cyklu vyrovnania vybrať. (Definície a výpočty UPL a RPL nájdete v dokumente Sprievodca možnosťami OKEx).

3.5 Peňažné opcie (ITM) sa uplatnia automaticky o 08:00 (UTC) v deň uplynutia platnosti. Pri vykonávaní zmluvy sa k zostatku na účte kupujúceho pripočítajú VFA s ekvivalentnou výplatou a odpočítajú sa od predajcu. Kupujúci aj predávajúci musia za cvičenie zaplatiť poplatok. Platnosť opcií za peniaze (ATM) a opcií za peniaze (OTM) vyprší bez toho, aby sa využili o 08:00 (UTC) v deň uplynutia platnosti. (Definície a výpočty sumy zúčtovania realizácie, ITM, ATM a OTM nájdete v dokumente Sprievodca možnosťami OKEx);

3.6 Za Službu zaplatíte spoločnosti OKEx. Pokiaľ ide o spôsob platby, pozrite si Úroveň harmonogramu poplatkov OKEx pre podrobnosti.

3.7 Ak dôjde k anomáliám na trhu pred vyrovnaním a dodaním, okrem iného vrátane akútnej fluktuácie podkladového indexu alebo abnormálnej sadzby spätného vrátenia, spoločnosť OKEx sa môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť vyrovnať v správny čas komerčne primeranou metódou. Spoločnosť OKEx zverejní oznámenie týkajúce sa týchto podrobných pravidiel.

4. Riadenie rizík

4.1 Služba zavádza rôzne opatrenia na kontrolu systematických rizík, okrem iného vrátane:

 • Mechanizmus označenia ceny
 • Mechanizmus čiastočnej likvidácie
 • Likvidačný mechanizmus
 • Spoločenský postup vrátenia cla

Spoločnosť OKEx bude neustále zlepšovať svoje opatrenia v oblasti riadenia rizík.

4.2 "Mechanizmus označenia ceny". Spoločnosť OKEx zavádza mechanizmus cenových značiek, aby sa zabránilo potenciálnym stratám používateľov spôsobeným manipuláciou s cenami alebo inými škodlivými priestupkami na trhu. Cena Marka sa počíta z modelu Black a upravuje sa o celkovú zmenu cenových očakávaní opcií, ktorá nie je určená transakciou alebo cenovou ponukou jedného nástroja. Spoločnosť OKEx uplatňuje Mark Price na výpočet hodnoty pozície, PnL (zisk a strata) a marže ako základ kontroly rizika.

4.3 "Mechanizmus čiastočnej likvidácie". Ak váš účet nesplní požiadavku na maržu, spustí sa čiastočná likvidácia. Váš účet dočasne prevezme modul riadenia rizík služby. V mechanizme čiastočnej likvidácie bude mechanizmus riadenia rizík služby naďalej likvidovať vaše pozície, kým váš účet opäť nesplní požiadavku na maržu. Prečítajte si Sprievodca možnosťami OKEx pre podrobnosti.

4.4 "Likvidačný mechanizmus". Keď kapitál na účte klesne pod úroveň likvidácie, spustí sa likvidácia. Všetky pozície vo vašom účte sa prevedú do Engine Management Engine Engine na následnú likvidáciu. Po prevode budú všetky vaše pozície vymazané a kapitál na účte bude nulový. Prečítajte si Sprievodca možnosťami OKEx pre podrobnosti.

4.5 "Spoločenský postup vrátenia cla". Straty spôsobené likvidáciou používateľského účtu sa označujú ako deficit. Počas zúčtovania bude služba počítať celkový deficit spôsobený všetkými vynútenými likvidáciami (v čase spustenia aj následnej likvidácie pozícií mechanizmom riadenia rizík služby). Celkový deficit bude prednostne kompenzovaný poistným fondom služby. Ak dôjde k vyčerpaniu poistného fondu, služba prijme Spoločenské konanie o vrátení cla na pokrytie zostávajúceho deficitu. Používatelia, ktorí majú za celý cyklus čistý zisk, budú predmetom tohto vrátenia peňazí. Prečítajte si Sprievodca možnosťami OKEx pre viac detailov.

4.6 Ak sa veľkosť vašich pozícií alebo otvorených objednávok nahromadí na úroveň, ktorá predstavuje značné nebezpečenstvo pre ostatných používateľov, spoločnosť OKEx vás na základe vlastného uváženia môže požiadať, aby ste zrušili svoje objednávky alebo uzavreli časť svojich pozícií. Ako posledné opatrenie si Služba vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť vaše pozície alebo objednávky, aby sa znížilo riziko v systéme.

5. Obmedzenie zodpovednosti

5.1 Beriete na vedomie, že rozumiete pravidlám a zásadám dôkladne súvisiacim so Službou. Spoločnosť OKEx nebude zodpovedná za vašu stratu v dôsledku nesprávneho pochopenia pravidiel a zásad. Najmä na otvorenie alebo udržanie vašich pozícií bude musieť množstvo VFA, ktoré ste vložili ako maržu, spĺňať určité požiadavky. Ak požiadavky nie sú splnené, spustí sa nútená likvidácia. Keď dôjde k nútenej likvidácii, mohli by ste prísť o všetky VFA, ktoré ste vložili ako maržu.

5.2. Vaše presné informácie o transakcii sa zobrazia až po konečnom zúčtovaní. Informácie zobrazené medzi dvoma po sebe nasledujúcimi zúčtovaniami slúžia iba na informačné účely a nemožno ich zaručiť, že budú oficiálnym výsledkom. Ak budete pracovať na základe týchto informácií, môžete utrpieť straty a spoločnosť OKEx za tieto straty nenesie zodpovednosť.

5.3 Aby mohla spoločnosť OKEx vyhovieť zmenám v zákonoch alebo iných právnych predpisoch alebo zachovať celkový blahobyt trhu, bude musieť podľa vlastného uváženia z času na čas zmeniť zásady, pravidlá alebo implementovať núdzové pravidlá. Takéto zmeny alebo implementácie by mohli viesť k dočasnej neprístupnosti vášho účtu, vráteniu prostriedkov z vášho účtu, okamžitému zatvoreniu vašich určitých pozícií alebo k inému prerušeniu Služby. Spoločnosť OKEx nebude zodpovedná za vašu stratu.

5.4 Spoločnosť OKEx nebude zodpovedná za akékoľvek straty spôsobené nekontrolovateľnými situáciami, okrem iného vrátane:

 • údržba systému vopred ohlásená;
 • poruchy internetového zariadenia, ktoré znemožňujú prenos údajov;
 • vojny, nepokoje, povodne, zemetrasenia alebo akékoľvek iné neočakávané poruchy;
 • hackerské útoky, počítačový vírus, poruchy internetovej siete, bankové problémy, aktualizácie webových stránok, pozastavenie služby, oneskorenie alebo zrušenie z dôvodu prerušenia vlády;
 • nepredvídateľné alebo neriešiteľné problémy s technológiami, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii;
 • situácie spôsobené tretími stranami vrátane neprimeraných alebo oneskorených

5.5 Zlyhania siete, zlyhania systému, útoky hackerov a ďalšie nepredvídané faktory môžu spôsobiť abnormálny obrat, prerušenia trhu a ďalšie možné anomálie. Spoločnosť OKEx si vyhradzuje právo zrušiť a / alebo vrátiť transakcie po dobu, ktorú považuje za dostatočnú na zmiernenie negatívnych účinkov na trh. Spoločnosť OKEx nebude zodpovedná za prípadné škody, ktoré tým vzniknú.

5.6 Ste si vedomí, že k výpadku technológie môže dôjsť neočakávane. Spoločnosť OKEx nebude zodpovedná za žiadne straty spôsobené výpadkami technológie, okrem iného vrátane:

 • stratu, oneskorenie, prerušenie alebo inú poruchu spojenia so Službou.
 • zastavenie, pomalosť, žiadna odozva alebo iná porucha služby z dôvodu preťaženia.
 • porucha z dôvodu neschopnosti Služby správne získať potrebné údaje od tretej strany prostredníctvom internetu.

5.7 Spoločnosť OKEx prísne zakazuje nekalé obchodné správanie. Spoločnosť OKEx si vyhradzuje právo vykonať podľa vlastného uváženia výkonnú kontrolu nad vašim účtom, ak vy

 • sú zapojené do manipulácie cien alebo iných škodlivých priestupkov na trhu;
 • môže poškodzovať ostatných používateľov alebo spoločnosť OKEx využívaním zraniteľností Služby alebo inými neprimeranými prostriedkami;
 • sú zapojené do akýchkoľvek ďalších aktivít, ktoré OKEx považuje za škodlivé pre celkový blahobyt trhu.

Spoločnosť OKEx si tiež vyhradzuje právo podniknúť kroky, okrem iných aj zrušenie vašich účtov, obmedzenie obchodovania, zastavenie obchodovania, zrušenie transakcií a zrušenie transakcií s cieľom vylúčiť nepriaznivé účinky na celkovú prosperitu trhu. Spoločnosť OKEx nebude zodpovedná za žiadne straty, ktoré vzniknú v prípade, že dôjde k takémuto konaniu proti vám.

6. Odškodnenie

6.1 Musíte odškodniť OKEx za akcie týkajúce sa vášho účtu OKEx a vášho používania Služby.

6.2 Týmto sa zaväzujete brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť OKEx pred akýmikoľvek nárokmi alebo požiadavkami (vrátane primeraných právnych poplatkov), ktoré vzniknú alebo vzniknú akejkoľvek tretej strane proti spoločnosti OKEx v dôsledku alebo v dôsledku vášho porušenia tejto dohody, vášho nesprávneho používania Služby , vaše porušenie akýchkoľvek právnych predpisov alebo práv tretej strany a / alebo konanie alebo nečinnosť akejkoľvek tretej strany, ktorej udeľujete oprávnenie používať váš účet OKEx alebo pristupovať na našu webovú stránku, softvér, systém (vrátane akejkoľvek siete a serverov používaných na poskytovať ktorúkoľvek zo Služieb) prevádzkovanú nami alebo v našom mene alebo ktoroukoľvek zo Služieb vo vašom mene.

7. Rôzne

7.1 Obsah tejto zmluvy obsahuje aj rôzne technické parametre spoločnosti OKEx, ďalšie dohody alebo pravidlá uvedené v prílohe k tejto zmluve, Sprievodcu možnosťami a ďalšie príslušné dohody a pravidlá týkajúce sa Služby, ktoré môže spoločnosť OKEx čas od času vydať. Hneď ako bude vyššie uvedený obsah oficiálne vydaný, je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a mali by ste ju tiež dodržiavať. V prípade konfliktu medzi vyššie uvedeným obsahom a touto dohodou má táto dohoda prednosť, pokiaľ nebudú urobené žiadne protichodné vyhlásenia.

7.2 Spoločnosť OKEx si vyhradzuje právo v prípade potreby jednostranne upraviť túto dohodu (vrátane vyššie uvedeného obsahu). K takejto zmene môže dôjsť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek zmien bude revidovaný obsah okamžite zverejnený na webových stránkach OKEx. Skontrolujte všetky najnovšie informácie v nich uvedené a informujte sa o akýchkoľvek zmenách. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien. Ak neprijmete revidovaný obsah, mali by ste prestať používať súvisiace služby.

7.3 Mali by ste si veľmi pozorne prečítať Zmluvu a všetky dokumenty v nich uvedené. Ak v Zmluve a v akomkoľvek dokumente, na ktorý sa tu odkazuje, niečo, čomu nerozumiete, mali by ste o tejto záležitosti diskutovať s OKEx a požiadať o potrebné objasnenie. Akákoľvek formálna komunikácia s vami bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty, pokiaľ nie je stanovené inak. Dokumenty vám budú zasielané elektronickou poštou a rovnakým spôsobom by ste sa mali snažiť poslať nám akékoľvek dokumenty. Budete nás môcť kontaktovať aj telefonicky. Akákoľvek formálna komunikácia s vami bude, pokiaľ nie je dohodnuté inak, prebiehať v anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi anglickou verziou dohody alebo akýmikoľvek takýmito oznámeniami a akýmkoľvek prekladom dohody alebo takýmito oznámeniami (podľa vhodnosti) do cudzieho jazyka má prednosť príslušná anglická verzia. V prípade rozporu medzi komunikáciou a dohodou má prednosť dohoda.

7.4 Vytvorenie, platnosť, vysvetlenie, zmena, vykonanie a riešenie sporov tejto užívateľskej zmluvy sa budú riadiť seychelskými zákonmi.

7.5 Ak dôjde k sporu medzi používateľom a spoločnosťou OKEx, obe strany by sa mali pokúsiť vyriešiť pomocou rokovaní. Ak je však pokus neúspešný, obe strany by sa mali dohodnúť na vyriešení sporu alebo sporu prostredníctvom seychelského súdnictva..

7.6 Všetky nadpisy v tejto dohode slúžia iba na uľahčenie čítania a neovplyvňujú jej interpretáciu.

7.7 Táto zmluva sa nevzťahuje na používateľov Simulácie obchodovania s opciami.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map